Özhan Market

Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni
Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Öztaner Gıda ve İhtiyaç Mad. San. Tic. Ltd. Şti.  (“Şirket”) mağazalarında kullanılan kapalı devre güvenli kamera kayıt sistemiyle toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.  

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www. https://www.ozhan.com.tr/ adresindeki kişisel veri güvenliğine dair Öztaner Gıda ve İhtiyaç Mad. San. Tic. Ltd. Şti. Gizlilik Politikasından erişilebilmektedir.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, iş ilişkisi içerisinde olan diğer ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait mağazaların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait mağazaların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde, Şirket’in iç birimleri ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.   

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, mağazalarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.   

4.Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

     - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

     - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

     - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

     - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

     - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel                   verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

     - Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması         hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü               kişilere bildirilmesini isteme,

     - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

     - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin başvurular, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.ozhan.com.tr/adresinde yer alan Şirketin Gizlilik Politikası’nda belirtilen yöntem dahilinde tarafımıza iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Başvuru konusu taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

close
Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için kişisel veri politikamız doğrultusunda çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için